Home

  Chicago  

8.1 ~ 2

김해 -일본(나리타) - 미국(미니애폴리스) - 시카고

 

  Indiana  

8.3 ~ 6

인디애너 (불루밍턴, 애반스빌리, 뉴 하모니)

 

 

  St. Louis  

8.7  

세인트 루이스

 

 

  New. Orleans  

8.8 ~ 10

세인트 루이스(암트렉열차) - 뉴 올리언즈 - 올랜도

 

 

  Walt Disney World

8.11.12

월트디즈니월드(올랜도)

 

 

  New York  

8.13 ~18

올랜도( 암트렉열차) - 뉴욕

 

 

 

8.19 ~21

뉴욕(케네디공항) - 나리타 - 인천 - 김해 - 울산  

 

 Appreciation  감 상 문   family  

2002 year